Etik

kids3

Eleven & Vi arbetar enligt de etiska principer, råd och riktlinjer som gäller för psykologer.

Angående kompetens:
• Psykologen arbetar i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och upprätthåller professionell kompetens.
• Psykologen tillämpar arbetsmetoder adekvat i förhållande till uppdragets mål.
• Psykologen tar hänsyn till personlig styrka och begränsning när hon åtar sig uppdraget.

Legitimerad psykolog omfattas av socialstyrelsens och HSANS (Hälso-och sjukvårdens ansvarsnämnd) tillsyn.

I arbetet som psykolog har vi tystnadsplikt.

Journalföring och förvaring av testmaterial och annat sekretessbelagt material sker enligt gällande lagar och bestämmelser.

Yrkesetiska principer för psykologer i Norden