Föräldrar

o-PARENTS-facebook

Det finns mycket att oroa sig för när man är förälder, och under hela skoltiden uppstår situationer som kräver föräldrars aktiva medverkan.

De funderingar som de flesta föräldrar har när de kontaktar mig som psykolog i skolan handlar om oro kring barnens inlärningssituation, utveckling och kamratkontakter. Ibland funderar man över om skolbekymren beror på att barnet har någon intellektuell funktionsnedsättning, eller om det finns någon annan utvecklingsrelaterad avvikelse som t.ex. ADHD, autismspektrumtillstånd, dyslexi eller språkstörning. Flera tycker också att skolan visserligen ser barnets problem men att det inte sätts in tillräckligt med åtgärder

Det är också vanligt att man som förälder inte förstår vad skolans personal menar eller hur de uppfattar barnet. Man känner sig missförstådd som förälder och tycker att barnet missförstås i skolan.

Rådgivning
Har du funderingar kring ditt barns utveckling? Oroar du dig för ditt barn i skolan? Misstänker du att ditt barn är mobbat eller mobbar andra barn?

I psykologarbetet ingår rådgivning och stöd till föräldrar. Särskilt viktigt känns det att erbjuda rådgivning till er föräldrar då BUP i sin förändrade organisation tvingats minska på sin rådgivande funktion. Var skall ni föräldrar vända er med era skol- och utvecklingsfrågor om skolan inte hör och bekymren tornar upp sig i vardagen? Man kan behöva diskutera svårigheter man möter i sin roll som förälder.

Problemen kan vara små eller stora. Med större bekymmer kan man behöva hjälp med rådgivning om var man skall vända sig för att få ytterligare hjälp.

Psykologutredning
Psykologutredning önskas i regel när eleven av olika skäl inte klarar skolans krav och det uppstår svårigheter med inlärning, och/eller i relationer till barn eller vuxna i skolan. Psykologutredningar krävs också som underlag för bedömning av utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning av typen, ADHD, autismspektrumtillstånd, dyslexi, språkstörning eller vid bedömning av intellektuell funktionsnedsättning.

En psykologutredning görs för att eleven i slutänden skall få adekvat hjälp, bli bättre förstådd i skolan och i vissa fall får större förståelse för sina problem av sitt nätverk därhemma.

Utifrån resultatet av utredningen gör psykologen alltid rekommendationer av olika insatser. Rekommendationen kan gälla specialistutredningar, annan skolform, repetition av ett skolår, liten grupp, direkta insatser i undervisningssituationen och av miljön runt eleven mm.

Eftersom jag har lång och gedigen utredningsvana behärskar jag väl att utföra alla typer av förekommande psykologutredningar som elever kan bli hjälpta av i skolan. Jag kan även ta på mig att hjälpa till med formuleringar i åtgärdsprogrammet och ta ett visst uppföljningsansvar av åtgärdernas genomförande eller samordna nödvändiga kontakter runt eleven.

Psykologutredningar föreslås i regel av skolans personal men påbörjas aldrig förrän elevens vårdnadshavare också önskar det eller har gett sitt samtycke till utredning.

Samtalsstöd
Vill du ha någon oberoende med dig på samtal med skolans personal?
Vi kan komma överens om att jag som psykolog skall följa med er föräldrar till förskolan/skolan för att hjälpa till att få klarhet. Jag kan då delta som förälders samarbetspartner i svåra möten med skolan och tillsammans med föräldern vara språkrör för barnet med barnets bästa i centrum, utifrån barnets bästa i skolan.