Förskolan

förskolebarn

I kontakten med förskolan förekommer ofta funderingar kring intellektuell funktionsnedsättning, talsvårigheter, oro och brister i koncentrationsförmåga, samt oro kring barns sätt att relatera till vuxna och andra barn. Personalen beskriver ibland svårigheter att hantera vissa barn, men också problem med att få till stånd ett bra samarbete med vissa föräldrar.
De tjänster vi erbjuder handlar främst om att ge konsultation till personalen enstaka gånger eller regelbundet över tid. Vi kan också hjälpa till inför utvecklingssamtalen samt i svåra möten mellan förskolan och föräldrar.

Konsultation
Behöver du som personal i förskolan aktivt stöd i ditt arbete för att klara av dina arbetsuppgifter och dina barn bättre? Du kan då behövas en utomstående professionell att bolla dina tankar emot.
Konsultation kan bedrivas med enskild personal på förskolan. Personalen söker då utifrån eget behov hjälp. Konsultationen kan också ges i grupp t.ex. i en förskoleavdelning. Under konsultation runt ett barn sätts barnet i centrum för de vuxnas uppmärksamhet. Deltagarnas bild av barnet utgör själva kärnan i konsultationsprocessen.
Vi arbetar sedan tillsammans utifrån den bilden. Gemensamt för både konsultation individuellt och i grupp är att du som personal behåller ditt ansvar för det barn som konsultationen gäller.

Föräldrasamtal
Behöver ni som personal någon oberoende med på samtal med föräldrarna?
Jag kan som psykolog vara med i förberedelse kring ett utvecklingssamtal eller ett svårt möte med föräldrar. Jag kan också som psykolog delta i själva föräldrasamtalet med barnets bästa i centrum utifrån barnets bästa på förskolan. I samråd med föräldrar och personal upprättas sedan åtgärdsprogram eller IUP för barnet.