Grundsärskolan

kid

Som personal, förälder eller elev i grundsärskolan har man liknande behov av psykologisk kompetens som i grundskolan och erbjuds därför samma hjälp som finns beskriven under rubriken Grundskolan och Föräldrar.

Under många år har jag arbetat som psykolog i särskolan och har därmed fått fördjupade kunskaper och insikter om den intellektuella funktionsnedsättningens betydelse för inlärning och utveckling. Jag har också inhämtat kunskaper om elevers lagstadgade rättigheter (LSS) när man väl har ett konstaterat att det föreligger en intellektuell funktionsnedsättning.

Vad är Grundsärskolan?
Grundsärskolan är en obligatorisk skolform för barn med intellektuell funktionsnedsättning. Den obligatoriska grundsärskolan indelas i två inriktningar grundsärskolan och träningsskolan.

Kursplanerna för grundsärskolan och träningsskolan skiljer sig från varandra och från grundskolans. Den obligatoriska grundsärskolan är nioårig med möjlighet att frivilligt gå ett tionde skolår. Individuell yrkesvägledning ges i grundsärskolan med syfte att hitta en lämplig utbildning inom den frivilliga gymnasiesärskolan.

Grundsärskolan har små klasser och specialutbildad personal. Miljön och läromedlen är speciellt avpassade för elevgruppen så att elevens förutsättningar respekteras. För varje elev utarbetas en individuell undervisningsplan i samråd med föräldrarna. I särskolan utgår man från att eleverna behöver gott om tid för att lära sig. Man utgår också ifrån att eleven har resurser till utveckling, värdefulla erfarenheter och en vilja att lära.

För att bli mottagen i grundsärskolan krävs att eleven genomgått utredningar som tydligt talar om att den tillhör grundsärskolans målgrupp och att föräldrarna önskar mottagande i grundsärskolan. Det krävs en medicinsk, psykologisk, social och pedagogisk utredning för att ansöka om plats i grundsärskolan. Rektor avgör sedan om eleven ska gå inriktning grundsärskola eller träningsskola.

Inriktning Grundsärskolan
Grundsärskolans kursplan med inriktning Grundsärskolan består av tretton ämnen. I grundsärskolan ges intyg efter avslutad skolgång. På begäran av vårdnadshavare kan intyget kompletteras med ett allmänt studieomdöme. Betyg skall också sättas om elev eller förälder så begär. Vid betygssättning används samma betygsskala som för grundskolan bortsett från att betygsskalan F inte används.

Ämnen

 • Bild
 • Engelska
 • Hem-och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Matematik
 • Modersmål
 • Musik
 • Naturorienterande ämnen
 • Samhällsorienterande ämnen
 • Slöjd
 • Svenska
 • Svenska som andra språk
 • Teknik

Inriktning Träningsskolan
Träningsskolans kursplan består i stället av fem större ämnesområden. I träningsskolan sätts inga betyg. En individuell studieplan, IUP, ska utarbetas för varje elev.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har med mig som författare givit ut ” Träningsskolans IUP-hjälp ” – ett kartläggningsmaterial, som är tänkt att vara en hjälp för pedagogerna när de skall upprätta en IUP för sina elever. Tanken med materialet är att ge pedagoger, föräldrar och elever en gemensam bas att utgå ifrån för att hitta vägar för eleven att uppnå målen i kursplanen. Ett dokument där man tydligt kan se elevens förmågor och “på väg”- kunskap. www.spsm.se

Ämnesområden

 • Estetisk verksamhet
 • Kommuniktion
 • Motorik
 • Vardagsaktiviteter
 • Verklighetsuppfattning

LSS- lagen om stöd och service
LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Lagtexten finns i sin helhet i LSS-Lag (1993:387) om stöd och service för vissa funktionshindrade.

En begäran om stöd och service till en person som ingår i lagens personkrets, bör i första hand prövas enligt LSS, för att se om insatsen regleras i lagen. Prövningen görs av särskilt anställda LSS- handläggare i den kommun personen bor i.

LSS gäller bl.a. för personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd dvs. för våra elever i särskolan. (personkrets 1)

I samband med att stöd enl. LSS är beviljad ska man av kommunen erbjudas en individuell plan. Den som får insatser enligt LSS har också rätt att begära att en individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas tillsammans med denne. Planen ska också utgå från personens egna önskemål. LSS- handläggaren samordnar de insatser som behövs mellan olika huvudmän.

Tio rättigheter/insatser
1. Rådgivning eller annat personligt stöd
2. Personlig assistans
3. Ledsagarservice
4. Kontaktperson
5. Avlösarservice i hemmet
6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom./ Boende med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad
9. Dalig verksamhet
10. Omvårdnad – fritid -kultur