Grundskolan

Grundskolan

Det finns stort engagemang och kunnande hos er som arbetar i skolorna när det gäller elevhälsa, och vilken pedagogik man skall använda för att elever skall kunna inhämta de kunskaper som krävs för att de skall nå upp till de nationella målen och fungera väl i samhället när skolans skyddande nätverk släpper. Likaså finns stort engagemang kring att eleverna skall fungera bland kamrater och må bra under sin skoltid.

Frågor och funderingar är många särskilt kring hindren för inlärning. Den allra vanligaste funderingen kanske ändå är vad det är som orsakar elevens inlärningssvårigheter och frågor kring att få till en bra miljö och ändamålsenlig pedagogik, när man väl har fått ett svar på den frågan. Om eleven har en intellektuell funktionsnedsättning, eller om det finns någon annan utvecklingsrelaterad funktionsavvikelse som t.ex. ADHD, autismspektrumtillstånd, dyslexi eller språkstörning mm följs också själva diagnosen av pedagogiska, sociala eller medicinska åtgärder som kan underlätta i elevens inlärningssituation och vardag.

Eleverna uttrycker sina svårigheter på olika sätt. Symptomen eller uttryckssätten är många. De kan ha problem med uppmärksamhet och koncentration, vara utagerande, inåtvända, isolerade, ha stor frånvaro osv.

När man arbetar som psykolog i skolan är efterfrågan tveklöst störst på tjänster av såväl konsultativ som utredande karaktär. Men tjänster som att ta emot för elevsamtal eller att vara med som en viktig pusselbit i olika nätverk runt eleven efterfrågas också i hög utsträckning.

Konsultation
Behöver du som skolledare eller personal i skolan aktivt stöd i ditt arbete för att klara av dina arbetsuppgifter och dina elever bättre? Det kan då behövas en utomstående professionell att bolla sina tankar emot.

Konsultation kan bedrivas med enskild personal i elevhälsofrågor, som skolledare, lärare, fritidspersonal, förskolepersonal eller annan. Personalen söker då utifrån eget behov hjälp.
Konsultationen kan också ges i grupp. Ofta bedrivs konsultationen i elevens arbetsnätverk, som t.ex. arbetslaget.

Under konsultation runt en elev eller undervisningsgrupp sätts eleven i centrum för de vuxnas uppmärksamhet. Deltagarnas bild av eleven utgör själva kärnan i konsultationsprocessen. Vi arbetar tillsammans utifrån den bilden. Som psykolog förmedlar jag också psykologiska kunskaper och färdigheter i elevvårdsfrågor.

Gemensamt för både konsultation individuellt och i grupp är att personalen behåller sitt ansvar för den elev som konsultationen gäller.

Psykologutredningar
Psykologutredning önskas i regel när eleven av olika skäl inte klarar skolans krav och det uppstår svårigheter med inlärning, och/eller i relationer till barn eller vuxna i skolan. Psykologutredningar krävs också som underlag för neuropsykologiska bedömningar av typen ADHD, autismspektrumtillstånd, intellektuell funktionsnedsättning, dyslexi mm.

En psykologutredning görs för att eleven skall få adekvat hjälp och bli bättre förstådd i skolan och i vissa fall får större förståelse för sina problem av sitt nätverk därhemma.

Utifrån resultatet av utredningen görs alltid rekommendationer av olika insatser. Rekommendationen kan gälla specialistutredningar, annan skolform, repetition av ett skolår, liten grupp, direkta insatser i undervisningssituationen mm.

Eftersom jag har lång och gedigen utredningsvana behärskar jag väl att utföra alla typer av förekommande psykologutredningar som elever kan bli hjälpta av i skolan. Jag kan även ta på mig att hjälpa till med formuleringar i åtgärdsprogrammet och ta ett visst uppföljningsansvar av åtgärdernas genomförande eller samordna nödvändiga kontakter runt eleven.

Psykologutredningar föreslås i regel av skolans personal men påbörjas aldrig förrän elevens vårdnadshavare också önskar det eller har gett sitt samtycke till utredning.

Nätverksamtal
Med nätverk, Vi:et, menas antingen nätverket i skolan runt en enskild elev eller klass t.ex. arbetslaget eller nätverket med föräldrar och berörd personal.

Att delta i skolans konferenser som Elevhälsans träffar (EHT), Elevhälsokonferenser (EHK), arbetslagsträffar, klasskonferenser, personalmöten, är ett sätt att delta i nätverksamtal.
Nätverksarbete kan också handla om samarbete med olika myndighetsnätverk som BUP, socialtjänst, polis, församling med mera.

Som psykolog kan jag delta aktivt, alternativt samordna nätverket runt enskild elev och svara för att elevens bästa sätts i centrum för samarbetet, föreslå åtgärder och följa upp åtgärder.

Som psykolog deltar jag i Vi:et runt eleven och bidrar med psykologisk kompetens.
Nätverksarbete är ett stimulerande sätt att arbeta då det alltid ger ett positivt resultat för eleven.

Elevsamtal
Ibland är det bra att få tala med någon utomstående om sin situation och sina problem vare sig det handlar om rena skolproblem eller problem i hemmet.

Att aktivt bli lyssnad på är viktigt och kan räcka för att problemen skall lösas eller få andra proportioner vare sig behovet finns hos en liten elev eller en tonåring.

Som psykolog arbetar jag med korta avgränsade samtalskontakter med elever. Efter 3-5 samtal räknar jag med att samtalen antingen har gett eleven själv redskap att komma vidare eller också har samtalen lett till en sammanfattande bedömning om var eleven skall få hjälp fortsättningsvis. Ju yngre eleven är desto närmare är samarbetet med elevens föräldrar.