Gymnasieskolan

girlreading

I gymnasieskolan har eleverna blivit äldre och avståndet till både pedagoger och föräldrar har blivit större, men problem och behov liknar de som finns i grundskolan.

Enligt skollagen ska det finnas en samlad elevhälsa även på gymnasieskolan. Det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagog.

För många mindre skolor kanske det inte riktigt finns möjligheter att anställa en egen psykolog, men dessa skolor kan då teckna ett serviceavtal för att ändå få snabb tillgång till psykolog året runt. Läs vidare under rubriken serviceavtal.

De tjänster som Eleven & Vi mest anlitats för i gymnasieskolan liknar de som efterfrågats av grundskolan, nämligen konsultation till skolledning och/eller pedagoger, psykologutredningar samt samtal med enskilda elever. Vi har också anlitats av skolhälsovårdens personal, eller elevhälsoteam för konsultation i svåra ärenden

Konsultation
Behöver du som skolledare eller personal i skolan aktivt stöd i ditt arbete för att klara av dina arbetsuppgifter och dina elever bättre? Det kan du behöva en utomstående professionell att bolla dina tankar emot.

Konsultation kan bedrivas med enskild personal i elevhälsofrågor, som skolledare, lärare, eller annan. Personalen söker då utifrån eget behov hjälp.

Konsultationen kan också ges i grupp. Ofta bedrivs konsultationen i elevens arbetsnätverk, som t.ex. arbetslaget.

Under konsultation runt en elev eller undervisningsgrupp sätts eleven i centrum för de vuxnas uppmärksamhet. Deltagarnas bild av eleven utgör själva kärnan i konsultationsprocessen. Vi arbetar tillsammans utifrån den bilden. Som psykolog förmedlar jag också psykologiska kunskaper och färdigheter i elevhälsofrågor.

Gemensamt för både konsultation individuellt och i grupp är att personalen behåller sitt ansvar för den elev som konsultationen gäller.

Psykologutredningar
Psykologutredning önskas i regel när eleven av olika skäl inte klarar skolans krav och det uppstår svårigheter med inlärning, och/eller i relationer till barn eller vuxna i skolan. Psykologutredningar krävs också som underlag för bedömning av utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning av typen ADHD, autismspektrumtillstånd, intellektuell funktionsnedsättning, språkstörning, dyslexi mm.

En psykologutredning görs för att eleven skall få adekvat hjälp och bli bättre förstådd i skolan och i vissa fall får större förståelse för sina problem av sitt nätverk därhemma.

Utifrån resultatet av utredningen görs alltid rekommendationer av olika insatser. Rekommendationen kan gälla specialistutredningar, annan skolform, repetition av ett skolår, liten grupp, direkta insatser i undervisningssituationen eller miljön kring eleven mm.

Eftersom jag har lång och gedigen utredningsvana behärskar jag väl att utföra alla typer av förekommande psykologutredningar som elever kan bli hjälpta av i skolan. Jag kan även ta på mig att hjälpa till med formuleringar i åtgärdsprogrammet och ta ett visst uppföljningsansvar av åtgärdernas genomförande eller samordna nödvändiga kontakter runt eleven.

Psykologutredningar föreslås i regel av skolans personal men påbörjas aldrig förrän elevens vårdnadshavare också önskar det eller har gett sitt samtycke till utredning.

Nätverksamtal
Med nätverk, Vi:et, menas antingen nätverket i skolan runt en enskild elev eller klass t.ex. arbetslaget eller nätverket med föräldrar och berörd personal.

Att delta i skolans konferenser som Elevhälsans träffar (EHT), Elevhälsokonferenser (EHK), arbetslagsträffar, klasskonferenser, personalmöten, är ett sätt att delta i nätverksamtal.
Nätverksarbete kan också handla om samarbete med olika myndighetsnätverk som BUP, socialtjänst, polis, församling mm.

Som psykolog kan jag delta aktivt, alternativt samordna nätverket runt enskild elev och svara för att elevens bästa sätts i centrum för samarbetet, föreslå åtgärder och följa upp åtgärder.

Som psykolog deltar jag i Vi:et runt eleven och bidrar med psykologisk kompetens. Nätverksarbete är ett stimulerande sätt att arbeta då det alltid ger ett positivt resultat för eleven.

Elevsamtal
Ibland är det bra att få tala med någon utomstående om sin situation och sina problem vare sig det handlar om rena skolproblem eller problem i hemmet.

Att aktivt bli lyssnad på är viktigt och kan räcka för att problemen skall lösas eller få andra proportioner vare sig behovet finns hos en tonåring eller vuxen.

Som psykolog arbetar jag med korta avgränsade samtalskontakter med elever. Efter 3-5 samtal räknar jag med att samtalen antingen har gett eleven själv redskap att komma vidare eller också har samtalen lett till en sammanfattande bedömning om var eleven skall få hjälp fortsättningsvis. Ju yngre eleven är desto närmare är samarbetet med elevens föräldrar.