Elevhälsan

Elevhälsan

Den samlade elevhälsan
I och med skollagen (2010:800) som började tillämpas 1 juli 2011 samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska insatserna i en samlad elevhälsa.

Ur ”Vägledning för Elevhälsan” 2014 har Skolverket och Socialstyrelsen i samarbete formulerat riktlinjer för bl.a. Den samlade Elevhälsan.

Det ska finnas elevhälsa för elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Den samlade Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska och psykosociala insatser. Detta innebär att det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Elevhälsans arbete ska bidra till en hälsofrämjande skolutveckling och undanröja hinder för enskilda elevers lärande.

Identifierade områden där elevhälsans insatser är viktiga är psykisk hälsa och ohälsa, arbetsmiljö, skolfrånvaro och levnadsvanor.

Arbetsuppgifter exempel som gäller hela elevhälsan.

Det generella arbetet kan innebära att elevhälsan

 • Samverkar med skolans pedagogiska personal i arbetsmiljöfrågor samt i det övergripande hälsofrämjande och förebyggande arbetet.
 • Bistår skolledningen med information, råd och utredningar i frågor som har betydelse för elevernas, lärande, utveckling och hälsa.
 • Arbetar för en säker och god arbets- och lärandemiljö för eleverna.
 • Uppmärksammar förhållanden i elevernas närmiljö som kan öka risken för skador, ohälsa, utsatthet och kränkningar.
 • Tar de av aktuell vetenskaplig utveckling inom relevanta områden för att utveckla elevhälsans arbete.
 • Samarbetar kontinuerligt och strukturerat med pedagogiks och annan personal på skolan.
 • Samverkar med landstingets hälso- och sjukvård, kommunens socialtjänst, ungdomsmottagningar och tandvård.

Det individuellt inriktade arbetet kan innebära att elevhälsan

 • Är delaktiga i uppgiften att identifiera och åtgärda problem i elevens lärande, utveckling och hälsa.
 • Deltar i arbetet med att anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar.
 • Aktivt bistår elever som behöver särskilt stöd.

Elevhälsans psykologiska insatser
Ur ”Vägledning för Elevhälsan” 2014 har Skolverket och Socialstyrelsen i samarbete formulerat riktlinjer för bl.a. Elevhälsans psykologiska insatser omfattar bl.a. att:

 • Tillföra psykologiska kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
 • Ge handledning och konsultation till skolans personal
 • Genomföra psykologutredningar och bedömningar av elev i syfte att kartlägga och förstå hinder för inlärning
 • Bidra med kunskap om psykiska ohälsa
 • Bidra med psykologisk kunskap om skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling.