Konsultation

Konsultation

 

Behöver du som skolledare eller personal i skolan aktivt stöd i ditt arbete för att klara av dina arbetsuppgifter och dina elever bättre? Det kan du behöva en utomstående professionell att bolla dina tankar emot.
Konsultation kan bedrivas med enskild personal i elevhälsofrågor, som skolledare, lärare, eller annan. Personalen söker då utifrån eget behov hjälp.
Konsultationen kan också ges i grupp. Ofta bedrivs konsultationen i elevens arbetsnätverk, som t.ex. arbetslaget.
Under konsultation runt en elev eller undervisningsgrupp sätts eleven i centrum för de vuxnas uppmärksamhet. Deltagarnas bild av eleven utgör själva kärnan i konsultationsprocessen. Vi arbetar tillsammans utifrån den bilden. Som psykolog förmedlar jag också psykologiska kunskaper och färdigheter i elevhälsofrågor.
Gemensamt för både konsultation individuellt och i grupp är att personalen behåller sitt ansvar för den elev som konsultationen gäller.